Mon - Fri 10:00 - 19:00
+995 595 72 70 70; +995 551 75 57 57
50/18 Bochorma Street, 0144 Tbilisi, Georgia; 75b Kostava Street, 0171 Tbilisi, Georgia

შპს „ენერგო ინვესტი“-ს დაკვეთით შპს „დათუნი“ ახორციელებს ავანი ჰესის სააგრეგატო შენობის ქვაბულისა და ტურბინაში გადამუშავებული წყლის გამყვანი მილსადენის ტრანშეის ამოღების სამუშაოებს.