Mon - Fri 10:00 - 19:00
+995 595 72 70 70; +995 551 75 57 57
50/18 Bochorma Street, 0144 Tbilisi, Georgia; 75b Kostava Street, 0171 Tbilisi, Georgia

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის #758 ბრძანების საფუძველზე, შპს „ენერგო ინვესტ“-ს დაუმტკიცდა ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #85 „ავანი ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ჰესის სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება) მშენებლობაზე და ექსპლუატაციაზე.